Orbita . U Z

Ilm-fan fazosi uzra

  • Shrift o'lchamini kattalashtirish
  • Odatiy shrift o'lchami
  • Shrift o'lchamini kichiklashtirish
Bosh sahifa Horijlik olimlar Xristian Gyugens. Qadimgilar kormagan egri chiziq haqida

E-mail Chop etish PDF
Maqola Reytingi: / 3
Juda yomon!A'lo! 

Xristian Gyugens. Qadimgilar kormagan egri chiziq haqida

?risti?n Gyuyg?ns (16291695) f?nd? b?v?sit? G?lil?yning izd?shi edi. L?gr?njning sozi bil?n ?ytg?nd? G?lil?yning muhim k?shfiyotl?rni muk?mm?l?shtirish v? riv?jl?ntirish Gyuyg?nsg? n?sib etdi.

Gyuyg?ns birinchi m?rt? G?lil?yning g?yal?ri bil?n q?nd?y t?nishg?ni h?qid? hik?ya m?vjud: 17 yoshli Gyuyg?ns yuq?rig? ?tilg?n jism p?r?b?l? boyl?b h?r?k?t qilishini isb?tl?m?qchi bol?di, ?mm? G?lil?yning kit?bid? isb?tini korib, G?m?rd?n song Ili?d?ni yozishni ist?m?di. G?lil?yning ilmiy yoli, qiziqishl?ri Gyuyg?nsg? q?nch?lik yaqinligi kishini h?yr?tg? s?l?di. B?z?n yosh?rg?n G?lil?y ozining kuz?tish trub?sini muk?mm?ll?shtir?yotg?nd?k, qirq yil ?ldin to?t?tilg?n ?str?n?mik kuz?tishl?rni d?v?m ettir?yotg?nd?k tuyul?di. U ?nch? kuchli t?l?sk?p yord?mid? ucht? birl?shg?n yulduz k?bi korinuvchi S?turn sirini ?chm?qchi bol?di v? nih?yat, 92 m?rt? k?tt?l?shtiruvchi t?l?sk?pd? (G?lil?yniki 20 k?rr?li edi) kuz?tib, yonid?gi yulduzl?r d?b S?turnning h?lq?si q?r?lg?nini p?yq?ydi. U yan? 1610 yili kond?l?ng qilib qoyilg?n m?s?l? y?r v? Yupit?rd?n f?rqli s?yyor?l?rd? yold?shl?r m?vjudmi d?g?n m?s?l?g? q?yt?di. U v?qtd? G?liliy M?dichig? b?shq? s?yyor?l?rd? yold?shl?r t?pilm?ydi, M?dichi uyid?n (Yupit?rning yold?shl?ri uning sh?r?fig? qoyilg?n edi) b?shq? bir?rt? h?m sh?h uyi ?ususiy yulduzg? eg? bolishni ?rzu qilm?s? h?m bol?di,d?b yozg?n edi. Gyuyg?ns 1655 yili S?turnning yold?shi Tit?nni k?shf etdi. Ehtim?l, d?vr ozg?rg?ndir, Gyuyg?ns ozi k?shf etg?n yold?shni bir?vg? s?vg? t?rzid? t?klif etm?di.

Songr? Gyuyg?ns m???nik?g? mur?j??t etdi. Bu ?rd? ham uni G?lil?yni qizirqtirg?n mu?mm?l?r qiziqtirdi. U G?lil?yning in?rtsiya h?qid?gi t?m?yilini t?sdiql?b, f?q?t b?z?n ichki v?sit?l?r yord?mid? h?m h?r?k?tni s?zib bolm?ydig?n em?s, b?lki jism h?r?k?tl?n?di, d?g?n t?sdiqning ozi h?m mutl?q m?n?g? eg? em?s, d?ydi. Gyuyg?ns h?r q?nd?y h?r?k?tg? nisbiy d?b q?r?sh bil?n Nyut?nd?n jiddiy f?rq qil?di. Bir v?qtl?r G?lil?y y?r ?yl?ng?nd? uning sirtid?gi jism n?g? tur?v?rishi h?qid? oyl?b, m?rk?zg? intiluvchi t?zl?nish f?rmul?sini f?q?t songgi b?sqichd? ch?l? h?ld? h?sil qilg?n edi. Gyuyg?ns G?lil?y muh?k?m?sini toldirib, m???nik?ning ?j?yib f?rmul?l?rid?n birini h?sil qildi.

Gyuyg?ns m?t?m?tik m?yatnik t?br?nishining iz??r?n t?bi?tini t?kshirishg? kirishdi. Ehtim?l, bu G?lil?yning m???nik?d?gi birinchi k?shfiyoti edi. Bu ?rd? h?m Gyuyg?nsg? G?lil?yni toldirish imk?ni tugildi; m?t?m?tik m?yatnik t?br?nishining iz??r?nligi (m?lum uzunlikd?gi m?yatnik t?br?nish d?vrining ?militud?sig? b?rliq em?sligi) f?q?t t?br?nishning kichik burch?kl?ri uchungin? orinli ek?n. Gyuyg?ns G?lil?y ??irgi yill?ri shugull?ng?n g?yasini ?m?lg? ?shir?di: m?yatnikli s??t yas?ydi.

S??t yas?sh v? uni muk?mm?ll?shtirish, ?yniqs? m?yatnikli s??tl?rni muk?mm?ll?shtirish m?s?l?si bil?n Gyuyg?ns d?yarli qirq yil (1656 yild?n 1693 yilg?ch?) shugull?ndi. ?. Z?mm?rf?ld Gyuyg?nsni B?rch? v?qtl?rning eng buyuk s??ts?zi d?b ?t?di. Gyuyg?nsning m?t?m?tik? v? m???nik? buyich? ishl?ri n?tij?sini oz ichig? ?lg?n ?s?siy esd?likl?rid?n biri M?yatnikli s??tl?r yoki s??tl?rg? m?sl?ng?n m?yatnikl?r h?r?k?tining g??m?trik isb?ti n?mi bil?n 1673 yili chiqdi. oz h?yotining ?s?siy m?s?l?l?rid?n biri d?ngiz ?r?n?m?tri v?zif?sini ot?ydig?n s??t yas?sh m?s?l?si ustid? Gyuyg?ns jud? kop b?sh q?tirdi. Bu m?s?l?g? t?tbiq qilish nuqt?i n?z?rid?n mumkin bolg?n kop n?rs?l?r (sikl?id?l m?yatnik, egri chiziql?rni yoyish n?z?riyasi, m?rk?zd?n q?chuvchi kuchl?r v? h?k?z?) oyl?b t?pdi. Bu y?rd? biz Gyuyg?nsning ?r?n?m?trl?r ustid?gi m?shgul?ti h?qid? g?pir?miz, bund? ?s?siy etib?rni u bil?n b?gliq m???nik v? m?t?m?tik m?s?l?l?rg? q?r?t?miz. ?mm? eng ?vv?l s??tl?r m?s?l?si ulug ?limning diqq?tini n?g? t?rtg?nini ?ydinl?shtnr?miz.

S??t ins?nning eng q?dyamgi k?shfuitig? kir?di. ?vv?l bu Quyosh, suv, qum s??tl?ri edi; Urt? ?srl?rd? m???nik s??tl?r p?yd? boldi. Turli d??rl?rd? v?qtni olch?sh ins?n h?yotid? turlich? r?l oyn?g?n. N?mns t?ri?chisi ?. Shp?ngl?r m???nik s??tl?r r?m?n usulining b?shl?nishig? v? s?lb yurishl?rig? ?lib k?lg?n h?r?k?tl?r d?vrid? k?shf etilg?nini q?yd qilib yoz?di; G?rbiy Yevropaning s?n?qsiz min?r?l?rid?n eshitil?dig?n b?ngning bu v?him?li j?r?ngi ot?yotg?n v?qt r?mzi, bu ehtim?l, t?ri?iy d?vrni s?z? ?l?dig?n eng kuchli if?d?dir. V?qtg? b?f?rq q?r?ydig?n ?ntik m?ml?k?tl?r v? sh?h?rl?rd? bung? o?sh?sh h?ch n?rs? korm?ysiz. Suv v? quyosh s??ti B?bild? v? Misrd? k?shf etilg?n edi. Ell?d?ning ??irid?, ?fin?d? Pl?t?n yan? birinchi bolib kl?psidrni (suv s??tining b?shq?ch? korinishini kiritdi. Keyinr?q kund?lik h?yotg? t?gishli n?rs? sif?tid? Quyosh s??ti q?bul qilindi, bund? ul?rning h?ch biri ?ntik d?vrd? dunyoni his etishg? h?ch h?m t?sir qilm?di

Yangi m???nik? v? m?t?m?tik ?n?lizning birnnchi q?d?ml?rid? h?r?k?tl?rni if?d?l?shd? v?qt ozg?ruvchi k?tt?lik ek?nligi sif?tid? ?s?siy orinin d?rr?v eg?ll?m?g?nligi ??r?kt?rli (G?lil?y erkin tushish q?nunini izl?g?nd? t?zlikning v?qtg? em?s, yolg? pr?p?rtsi?n?lligi gip?t?z?sid?n b?shl?di).

Uz?q v?qtg?ch? m???nik s??tl?r qop?l v? muk?mm?l em?s edi. Str?lk?ning t?kis h?r?k?tig? yukning t?zl?nuvch?n tushishini ozg?rtiruvchi bir n?ch? usull?r k?shf etilg?n edi, shund? h?m ??tt? Ti?? Br?g?ning oz ?niqligi bil?n m?shhur bolg?n ?str?n?mik s??tini h?r kuni b?lg? yord?mid? togril?shg? m?jbur bol?rdi. Bir?rt? h?m unch?lik k?tt? bolm?g?n v?qt ?r?ligid? d?vriy t?kr?rl?nuvchi m???nik h?dis? m?lum em?s edi.

M?yatnikli s??tl?r. Bund?y h?dis? G?lil?y t?m?nid?n yaign m???nik? yar?til?yotg?nid? ?niql?ng?n edi. G?lil?y m?yatnikning t?br?nishi iz??r?n ek?nini, yani ul?rning d?vri, ?usus?n, t?br?nish to?t?yotg?nid? h?m

ozg?rm?sligini t?pdi.

G?lil?y m?yatnikd?n s??t yas?shd? f?yd?l?nm?qchi boldi. 5 iyun 1636 yili u G?ll?ndiya ?dmir?li L. R??lg? yozg?n ??tid? m?yatnikni t?br?nish his?bl?gichi bil?n b?gl?sh h?qid? ?zdi. Bir?q s??t yas?shg? u 1641 yili v?f?tid?n bir yil ?ldin kirishdi. Ish tug?tilm?g?n edi. Uni G?lil?yning ogli Vinch?nts? d?v?m ettirishi l?zim edi, u h?m ishni jud? k?chiktirdi n? v?f?tid?n bir ?z ?ldin 1649 yili yangid?n b?shl?di, ?mm? s??t yas?lm?di. B?zi ?liml?r m?yatnikiing iz??r?nligid?n l?b?r?t?riya t?jrib?l?rid? f?yd?l?iishdi, ?mm? bund?y m?yatnikli s??t yas?shg?ch? otilg?i yol ?gir boldi.

Bu yolni 1657 yili 27 yoshli ?risti?n Gyuyg?ns b?sib otdi. Bu v?qtd? u S?turn ??lq?snnn k?shf etg?n m?shhur ?lim edi. 1657 yili 12 yanv?rd? u shund?y yozg?n edi; SHu kunl?rd? m?n s??tnnng yangi k?nstruktsnyasini t?pdim, uning yord?mid? v?qt jud? ?niq olch?n?di, h?tt? uni d?ngizd? ?lib yurishg? togri k?lg?nd? q?m uning yord?mid? uzunlikni olch?sh imk?niyatig? umid tugil?di. M?yatnikli s??tning birinchi nus??sini G??g?lik s??ts?z S?l?m?n K?st?r yas?di, 16 iyund? G?ll?ndiyaning B?sh Sht?tl?ri Gyuyg?nsning mu?llifligini t?n ?luvchi p?t?nt b?rdi. 1658 yili k?shfiyotni t?vsifl?vchi Horologium n?mli br?shyur? n?shr etildi.

Gyuyg?nsning s??tl?ri h?qid?gi ??b?rni eshitg?n G?lil?yning oquvchil?ri birinchilik huquqini oz ust?zl?rig? ?lib b?rishg? urinishdi. ?hv?lni togri b?h?l?sh uchun XVII ?srd? ?niq s??t yas?shg? urinish mu?mm?sini esl?sh, birinchi n?vb?td? ul?rd?i k?m?l?r b?rtid? turib g??gr?fik uzunlikni olch?shd? f?yd?l?nish imk?niyati p?yd? bulishini esl?sh l?zim. Bu imk?niyatni G?lil?y bil?r edi, uni Gyuyg?ns eng b?shid?n birinchi oring? qoydi. (yuq?rid? k?ltirilg?n fikrg? q?r?ng.)

Biz yuq?rid? uzunlikni olch?sh mu?mm?si h?qid? g?pirg?n edik. G?lil?yning oquvchil?ri uning umri ??irid? B?sh SHt?tl?r bil?n uzunlikni olch?sh usull?rini t?vsiya etib ?lib b?rg?n muz?k?r?sini bil?rdi. Fl?r?ntsiya inkvizit?ri ?r?l?shg?nid?n song uzilib q?lg?n muz?k?r?ning m?zmuni ish?nchli ?niq em?s edi. Und? soz m?yatnikli s??td?n f?yd?l?nish h?qid? h?m b?rg?n d?b oyl?sh h?m mumkin edi. Bu usulning g?yasi shund?ki, s??t k?m? chiqq?n p?rtd?gi v?qtni esl?b q?l?di, bu v?qtning k?m?d?gi m?h?lliy v?qtd?n f?rqi uzunlikl?r fapqi uchun q?bul qilin?di. S??tl?r d?ngiz tolqinl?ri sh?r?itid? uz?q v?qt togri yur? ?lishi muhim edi. M?yatnik t?br?nishining iz??r?nligi t?br?nish son?yotg?nid? h?m, d?ngiz tolqinl?n?yotg?n v?qtd? h?m muhim edi.

G?lil?y G?ll?ndiyag? uzunlikning olch?shni b?shq? usulinn Yupit?r yold?shl?rini kuz?tishg? ?s?sl?ng?n usulini t?vsiya etg?n edi. Muz?k?r?l?rd? m?yatnikli s??t h?qid? esl?tilg?n bols?-d? (R??lg? yub?rilg?n m?ktubni esl?ng), ?lb?tt?, G?ll?ndiyag? s??tl?rning k?nstruktsnyasi yoki ul?r h?qid? q?nd?ydir muf?ss?l m?lum?t b?rilg?n em?s. G?lil?y s??t yas?shg? kirishg?n v?qtd? (1641y.) G?ll?ndiya b?sh SHt?tl?ri bil?n muz?k?r? ?m?ld? to?t?tilg?n edi.

Gyuyg?nsni kochirm?chilikd? ?ybl?shm?di, ?mm? shund?y bolish imk?niyati ehtim?ld?n h?li em?sdi, chunki G?ll?ndiyad? m?yatnikli s??tii D?vl?t K?ng?shining kuchli ?z?si, G?lil?y bil?n muz?k?r? ?lib b?rg?n sh?hsning ogli yas?g?nligi bir ?z shubh? tugdir?rdi. L??p?ld M?dichi Gyuyg?nsning him?yachisi farang ?str?n?mi I. Buy?g? ??t yozib, yurish m???nizmiii G?lil?y m?d?li boyich? yas?shni t?ishirdi. ??tg? Gyuyg?nsg? t?pshirish uchun Vivi?nining yuq?rid? esl?tilg?n hik?yasi, G?lil?y s??tining chizm?si il?v? qiling?n edi. Gyuyg?ns chizm? bil?n t?nishg?ch, und? ?s?siy g?ya b?rligini, ?mm? t??nik t?m?nd?n ?m?lg? ?shirshi imk?niyati yoq ek?nini q?yd qil?di. 1673 yili Gyuyg?ns yoz?di: B?zil?r G?lil?y u k?shfiyotni qilishg? uring?n, ?mm? ??irig? y?tk?zm?g?n d?yish?di; bu kishilar G?lil?y shuhr?tni m?nikid?n k?m?ytirish?di, goyoki m?n bu m?s?l?ni unid?n kor? muv?ff?qiyatlir?q b?j?rg?nm?n. Bund? G?lil?y s??tl?r bil?n shugull?ng?nid? kor ek?nini v? Gyuyg?nsning bu m?s?l? bil?n shugull?ng?nid?gi yoshid?n 50 yosh k?tt? bolg?nini esl?tish ?rtiqlik qilm?ydi.

Gyuyg?nsning birinchi s??tl?rid? osh? d?vrd? t?rq?lg?n s??tl?rning k?nstruktsiyasid?n m?ksim?l d?r?j?d? f?yd?l?nildi (bund? u m?vjud s??tl?rni t?zda m?yatnikli s??tl?rg? ?yl?ntirish imk?niyatini n?z?rd? tutg?n edi). Shu p?ytd?n b?shl?b s??tl?rni muk?mm?ll?shtirish Gyuyg?nsning ?s?siy m?s?l?l?rid?n birig? ?yl?ndi. Gyuyg?nsning s??tl?r h?qid?gi ??irgi ishi olimnd?n ikki yil ?ldin 1693 yild? ch?p etildi. Birinchi ishd? Gyuyg?ns s??t m???nizmig? m?yatnikning iz??r?nlik ??ss?sini t?tbiq qil? ?lg?n muh?ndis sif?tid? n?m?yon bols?, songr? ?st?-s?kin fizik v? m?t?m?tik Gyuyg?ns ?s?siy oring? ot?di.

?ytg?nd?k, uning muh?ndislikd? erishg?n yutuql?ri ?r?sid? m?shhurl?ri h?m b?r. M?ks L?ue Gyuyg?ns s??tl?rid? birinchi oring? und?gi t?sk?ri b?gl?nishni qoyg?n edi: birinchi m?rt? m?yatnikk? en?rgiya t?br?nish d?vrini buzm?sd?n b?rildi, bund? t?br?nish m?nb?ning ozi en?rgiya ?tk?zib b?rish t?l?b etilg?n v?qt m?m?ntini ?niql?ydi. Gyuyg?nsd? bu r?lni m?lum d?vrd? m?yatnikni turtib turuvchi s?dd? v? m?hirlik bil?n yas?lg?n qiyshiq k?silg?n tishl?ri bolg?n langarg? o?sh?sh qurilm? b?j?r?di.

oz ishining b?shid?yoq Gyuyg?ns G?lil?yning m?yatnik t?br?nishining iz??r?nligi h?qid?gi t?sdigid? n??niqlik b?rligini t?pdi. M?yatnik v?rtik?ld?n kichik burch?kl?rg? ?gg?nd?gin? shu ??ss?g? eg? bol?di, ?mm?, ?yt?ylik 60 li burch?k uchun t?br?nish unch?lik iz??r?n em?s (bung? G?lil?y Vivi?ni t?vsifl?g?n t?jrib?l?rd? etib?r b?rishi mumkin edi). 1673 yili Gyuyg?ns 90d?gi d?vr qiym?tining kichik yoyl?r uchun d?vrg? nisb?ti 34 ning 29 g? nisb?ti k?bi ek?nini q?yd qildi.

T?ut??r?nn?. Iz??r?nlikd?n ch?tl?shishning ornini b?sish uchun Gyuyg?ns ?gish burch?gi ?shg?nd? m?yatnik uzunlignning k?m?ytirishg? qapop kildi. Gyuyg?nsning birinchi s??tl?rd? shu m?qs?d uchun buyinch? sh?klid?gi ch?g?r?l?gich ishl?til?r edi. Buyinch?g? sh?rgulning ipi ur?l?di. Buyinch? f?rm?sini t?jrib? ip bil?n t?nl?sh usulid? ?niql?sh Gyuyg?nsni q?n??tl?ntirm?ydi. 1658 yili u ?mplitud? ch?g?r?l?gichini kiritib, boyinch?ni k?nstruktsiyad?n butunl?y chiq?rib t?shl?di. Bir?q, bu iz??r?n m?yatnik izl?shd?n v?z k?chish em?s edi. 1658 yilgi s??tl?rd? yan? togril?gich pl?stink?l?r p?yd? boldi. Bu s?f?r Gyuyg?ns buyinch? f?rm?sini n?z?riy ?niql?y ?ldi.

M?s?l? m?n? bund?y ?chilg?n edi. V?rtik?ld?n uz?ql?shg?n s?ri uzunligi qisq?r?dig?n m?yatnik ornig? m?yatnikning ??irgi uchi h?r?k?tl?n?dig?n egri chiziq m?t?m?tik m?yatnik uchun u ?yl?n? bol?di) sh?klid?gi n?vch? boyl?b h?r?k?tl?n?dig?n ?gir nuqt? q?r?k?ti q?r?l?di. Shund?y qilib, shund?y egri chiziq t?pish k?r?kki (uni iz?xr?n yoki t?ut??r?n d?b ?t?shdi), nuqt? ozi h?r?k?t qil? b?shl?g?n b?l?ndlikd?n q?tiy n?z?r p?stg? bir v?qtd? dum?l?b tushsin. G?lil?y shund?y ??ss?g? ?yl?n? eg? bol?di d?b ??t? qilg?n. Gyuyg?ns sikl?id? t?ut??r?n ek?nini t?pdi, bund? b??tni q?r?ngki, iz??r?n m?yatnikni qdiruv b?shq? bir mu?im m?s?l? yuz?sid?n sikl?id?ni t?kshirish bil?n bir v?qtg? togri k?lib q?ldi.

Togri chiziq buyl?b sirp?nm?sd?n dum?l?yotg?n ?yl?nining bir?r b?lgil?ng?n nunqt?si sikl?id? chiz?di. Sikl?id?ni k?shf etg?n h?m shu n?mni (d?ir?d?n k?lib chiquvchi) t?klif etg?n h?m G?lil?y edi; Fr?ntsiyad? uni tr???id? yoki rul?tt? d?b ?t?sh?di. (Fr?ntsiyad? yni G?lil?yd?i must?qil M. M?rs?nni k?shf etdi.). Bl?z P?sk?l shund?y yoz?di: Rul?tt? shunch?lik s?dd? chiziqki, togri chiziq v? ?yl?n?d?n k?yin u shunch?lik kop uchr?ydikiki, u h?r bir kishi koz ongid? shunch?lik kop chizilg?nki, q?dimgil?r uni korm?g?nig?, h?yr?n q?l?s?n kishi..., bu gildir?kning mi?n ?rd?n kot?ril? b?rib, toliq bir ?yl?ng?nid? h?v?d? chiz?dig?n yolid?n b?shq? n?rs? em?s.

Sikl?id? k?shf etilg?ch u m?t?m?tikl?rd? eng kop t?rq?lg?n egri chiziq bolib q?ldi. 1673 yili Gyuyg?ns sikl?id? b?shk? egri chiziql?rg? nisb?t?n ?niqr?q v? ?s?slir?q t?kshirilg?nini q?yd qildi. Bu v?qtd? m?t?m?tikl?r egri chiziql?rni org?nishning umumiy usulini yar?tishg?n v? t?jrib? m?t?ri?lg? muht?j edil?r. ?d?td?gi ?lg?br?ik egri chiziql?rg? o?sh?m?g?n sikl?id?d? ??r bir yangi usul sin?b korildi. M?s?l?n, sikl?id? P. F?rm? bil?n R. D?k?rt ort?sid?gi ul?r t?vsiya etg?n urinm? otk?zish usulining ustinligi h?qid?gi t?rtishuvni h?l qilishi l?zim edi.

Sikl?id?ning kin?tik ?nyl?nishi uning uchun kopgin? m?s?l?l?rni jud? n?zik h?l etish imk?nini b?rdi. Gyuyg?nsning k?shfiyoti sikl?id?g? otk?zilg?n urinm?ning ??ss?sig? ?s?sl?ng?n. E. T?rrich?lli v? J. R?b?rv?ll?r yolid?n b?rib bu urinm?ni sikl?id? togri chiziq buyich? h?r?k?tl?n?yotg?n togri chiziqli h?r?k?t v? dum?l?yotg?n d?ir? ?yl?nishini qoshishd?n h?sil bolg?n h?r?k?t tr??kt?riyasi ek?nligid?n f?yd?l?nib yas?sh mumkin. Bu h?r?k?t t?zligi v?kt?ri t?shkil etuvchi h?r?k?tl?r t?zlikl?rining v?kt?r yigindisig? t?ng bolib, u urinm? boyich? yon?lg?n.


Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring:

Feysbukda: https://www.facebook.com/Orbita.Uz/

Tvitterda: @OrbitaUz

Google+ : https://plus.google.com/104225891102513041205/posts/

Telegramdagi kanalimiz: https://telegram.me/OrbitaUz

Yangilаndi: 19.09.2018 09:55  
Maqola yoqdimi? Do'stlaringizga ham tavsiya qiling:

Mulohaza bildiring:


Mahfiy kod
Yangilash

Banner

Buyuk olimlar fotogalereyasi

Orbita.Uz infotekasi

Milliy bayramlarimiz

Yaqin kunlardagi rasmiy bayramlar, kasb bayramlari, muhim tarixiy va xalqaro sanalar.

26 - Iyun - Iyd al-Fitr - Ramazon hayiti Dam olish kuni) (oy chiqishiga qarab bir kunga o'zgarishi mumkin)


1 - Sentyabr - Mustaqillik kuni. (Dam olish kuni)


2 - Sentyabr - Iyd al-Adho - Qurbon Hayiti . (Dam olish kuni) (oy chiqishiga qarab bir kunga o'zgarishi mumkin)

O'zbekiston shaharlari ob-havo ma'lumotlari

Orbita.Uz do'stlari:

Ziyo istagan qalblar uchun:

O'zbek tilidagi eng katta elektron kutubxona!

​Ўзбекча va o'zbekcha o'zaro transkripsiya!
O'zbekcha va ўзбекча ўзаро транскрипция!

Bizning statistika


Orbital latifalar :) :)

????????????????????????

Mendeleev ham, o'z xotiniga, birinchi o'rinda xotin emas, balki aynan Vodorod turishi kerakligini juda uzoq tushuntirishga majbur bo'lgan...Tafakkur durdonalari

Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay! (Imom Buxoriy)